Nejstarší existující Harley-Davidson klub na světě - The oldest existing Harley-Davidson club of the world (Since 1928)

Harley-Davidson Club Praha je nejstarším existujícím Harley-Davidson klubem na světě. Myšlenka na jeho založení vznikla v roce 1927 na svatbě slavného motocyklového závodníka Bohumila Turka, který byl zároveň ředitelem firmy Tesárek, dovážející tehdy do Československa motocykly Harley-Davidson. K oltáři přijelo Turka doprovodit 60 jezdců na motocyklech H-D. Ti se v průběhu svatební hostiny shodli, že by se spolu rádi setkávali častěji. Tato idea – podpořená firmou Tesárek – se ujala a záhy byl založen Motoklub Harley-Davidson.

Jeho členové se začali pravidelně scházet a pořádat společné vyjížďky. Brzy však vyvstal zásadní problém – pro formální nedostatky ve stanovách odmítlo ministerstvo vnitra Motoklub H-D zaregistrovat. Současně si členové klubu začali uvědomovat, že je jejich spolková činnost příliš svázána s komerčními aktivitami dovozce H-D, který klubu v podstatě využívá ke své propagaci. I tyto okolnosti vedly k zásadnímu přepracování stanov, které úřady následně bez výhrad zaregistrovaly. 25. února 1928 pak byl na Valné hromadě v hotelu Gráf na náměstí Petra Osvoboditele v Praze (dnešní I. P. Pavlova) oficiálně založen Harley Club Praha (HCP) a „posvětil” tím svou předchozí „neoficiální“ existenci. Klub tedy uvádí jako rok svého založení datum úřední registrace, přestože vznikl už roku 1927.

HCP se od počátku zaměřil na motosoutěže, cestování, pořádal školení v technice jízdy, přednášky o konstrukci motocyklu, společenské večery, vydával klubový magazín, spolupracoval s ostatními českými motokluby a zahraničními H-D kluby, se kterými pak podnikal soutěžní akce a vyjížďky. Specialitou se staly mototurnaje doplněné ukázkami motocyklové akrobacie. Pravidlem se stala čtvrteční společná setkání – tato tradice se zachovala dodnes. HCP začal jako první motoklub v Československu pořádat Zahájení motocyklové sezony společnou jízdou do Poděbrad – tato tradice byla přerušena v padesátých letech minulého století a obnovena v roce 1998. Roku 1929 HCP inicioval vytvoření Federace evropských Harley klubů. Tento záměr se však tehdy nepodařilo realizovat a k založení této instituce došlo až o 60 let později. Po prvním roce měl HCP 150 členů. Již tenkrát byly motocykly H-D poměrně drahým zbožím – za cenu jednoho motocyklu bylo možné pořídit např. malý domek. Tomu odpovídalo i složení klubu – většina členů pocházela z podnikatelských kruhů. HCP byl od svého založení až do vypuknutí druhé světové války největším a nejaktivnějším motoklubem na území ČSR. V tomto období klub na našem území významně přispěl k popularizaci značky H-D a motocyklů vůbec. Stroje H-D začala používat česká armáda, policie, finanční stráž a dokonce taxislužba.

Po vyhlášení protektorátu v r. 1939 byla klubu zakázána činnost. Válka přinesla různá omezení, včetně distribuce benzínu, který byl přidělován pouze armádě, policii a zdravotnictví. Přesto se členové HCP nadále tajně scházeli po restauracích a na turistických výletech. Postupem času začaly okupační úřady zabavovat motorová vozidla pro potřeby armády. Proto členové HCP své stroje rozebírali, znepojízdňovali nebo schovávali. Přesto bylo za okupace mnoho motocyklů H-D zrekvírováno, což ve svém důsledku ovlivnilo i poválečnou skladbu klubu. Po osvobození a znovulegalizaci spolkové činnosti totiž zbylo v klubu pouhých 10% předválečných členů.

V roce 1945 došlo v HCP k organizačním změnám a byl přejmenován na Harley UNRRA Club. Nový název zohledňoval fakt, že po válce většina členů získala své motocykly ze skladů organizace UNRRA (Organizace pro pomoc válkou postiženým zemím) v Plzni. Touto institucí bylo v Československu prodáno přes 600 motocyklů H-D, většinou modelů WLA a WLC. Šlo převážně o stroje použité v bojích a pouze malé procento z nich byly nové motocykly. Klub postupně obnovoval své předválečné aktivity. Pořádal i společné motocyklové dovolené. Srazy, jak je známe z dneška, neexistovaly. Jezdilo se na tehdy populární jednodenní výlety, kterých se zúčastňovalo kolem stovky motocyklů. To však trvalo pouze do komunistického převratu v roce 1948. Klub musel z politických důvodů změnit název na dnešní Harley-Davidson Club Praha (H-DCP), protože zkratka UNRRA v jeho názvu příliš glorifikovala štědrou americkou poválečnou pomoc Československu, což bylo pro špatně hospodařící komunistický režim nepřijatelné. Obavy z tajné komunistické policie pak vedly klub k utlumení činnosti. V této ponuré době se členové klubu opět scházeli tajně po restauracích a na turistických výletech. Motocyklových vyjížděk bylo pomálu a když už se vyjelo, tak po malých skupinkách, aby to nebudilo nevítanou pozornost úřadů. Aby úřady klub nezakázaly, byl H-DC Praha v 50. letech minulého století donucen začlenit se do armádou kontrolované organizace Svazarm. Zde byl H-DCP – jako pro komunistický režim nebezpečná skupina lidí – více na očích a pod kontrolou úřadů. Politická atmosféra v zemi se začala uvolňovat až počátkem 60. let. V roce 1964 se v Seči u Chrudimi klubu podařilo uspořádat první National rally po vzoru západních H-D klubů.

První mezinárodní sraz byl úřady povolen až v r. 1967. Uskutečnil se v Anníně na Šumavě a navštívilo ho mnoho jezdců ze Západní Evropy. Členové H-DCP tak měli poprvé možnost na vlastní oči spatřit po-válečné modely H-D včetně legendární Electra Glide. Perličkou je, že tuto akci osobně navštívil – byť omylem – tehdejší prezident republiky Antonín Novotný. V roce 1968, tentokrát po vpádu ruských okupačních vojsk, byla opět činnost klubu minimalizována. Členové byli sledováni tajnou policií StB a na klubových srazech pak pod nátlakem Svazarmu docházelo k absurdním aktivitám, jako házení gumovým granátem, střílení na terč apod. Tak si komunistický režim představoval ideální činnost motoklubu.

V celé této éře poznamenané nedostatkem náhradních dílů, zákazy, rozehnanými srazy a dalšími nepříjemnostmi se přesto podařilo udržet klub při životě. Po pádu komunistické diktatury v roce 1989 H-DC Praha ze Svazarmu bez meškání vystoupil. Odolal pokušení nadále se sdružovat pod „ochrannými křídly“ jiných zastřešujících organizací a vydal se samostatnou cestou. Díky novým společenským poměrům začal rozvíjet svou činnost, navazovat užší kontakty s ostatními evropskými H-D kluby a budovat svoji novodobou činnost.

V současnosti H-DCP pořádá tři velké moto-srazy ročně – na jaře První míli, v létě Czech Rally a na podzim Poslední míli. Tyto akce dosáhly takové obliby a povědomí, že název „Míle“ postupně pro své srazy převzaly i ostatní české kluby sdružující majitele H-D. Dále klub pořádá dvě velké vyjížďky – v březnu 1. jarní a 28. října podzimní. Mezi „nemotocyklové“ klubové akce patří prosincová Mikulášská party, silvestrovská výprava do pražské zoo za orlem bělohlavým, jehož je H-DCP hrdým sponzorem. Příležitostně se účastní se svou expozicí březnových veletrhů Motocykl. Klub rovněž spoluorganizuje dubnové Zahájení motosezony jízdou Praha–Poděbrady - renomovanou akci s velkou účastí (v roce 2010 téměř 5000 motocyklů) a květnovou Bikerskou mši. Samozřejmě podporuje výpravy svých členů na akce jiných klubů. H-DC Praha však má i další příležitostné aktivity – např. v roce 2003 spolupracoval s Národním technickým muzeem na přípravě významné výroční výstavy 100 let H-D.

V roce 1993 se H-DCP stal členem prestižní Federace evropských H-DC. Členství v této organizaci umožnilo v roce 2003 uskutečnit v naší zemi dosud největší H-D sraz v historii – Super Rally. Jde o největší evropský megasraz H-D, pořádaný jednou ročně v zemi zvoleného pořadatelského klubu. H-DC Praha byl vybrán z mnoha zájemců a jako vůbec první H-DC ze zemí bývalého „východního bloku“. Super Rally v roce 2003 byla mimořádně sledovanou událostí, protože se konala v roce 100. výročí založení továrny Harley-Davidson a 75. výročí založení H-DC Praha. Náročné přípravy trvaly téměř tři roky. S tak gigantickou akcí neměl dosud H-DCP žádné zkušenosti a ani podmínky v české ekonomice a službách tehdy nedosahovaly standardů a možností obvyklých v ekonomicky vyspělejších západních zemích. Sraz se však vydařil, trval 6 dní a pořadatelsky ho zajišťovalo několik set lidí – členové klubu, jejich rodinní příslušníci, přátelé i členové jiných motoklubů. Na Super Rally do Českých Budějovic přijelo z celé Evropy a dalších kontinentů 9000 návštěvníků na 7000 strojích. Takové množství motocyklů H-D zažila naše země vůbec poprvé...

V roce 2008 se H-DC Praha v dobré kondici dožil svých osmdesátin. Na oslavu tohoto výročí uspořádal velký mezinárodní motosraz s bohatým programem ve Skochovicích u Vraného nad Vltavou, jehož se zúčastnilo 1200 návštěvníků na 800 motocyklech.

V současnosti má H-DCP cca 300 členů a ve srovnání s ostatními evropskými H-D kluby se řadí mezi středně velké. Strojový park členů H-DCP zabírá široké spektrum – od vyloženě historických kousků po nejnovější modely. H-DC Praha nesdružuje jen jezdce z metropole, má členy ze všech koutů republiky a dokonce i ze zahraničí, např. z Německa, Rakouska, Švýcarska, Belgie, Polska, ale třeba i z USA.

V klubu vládne pohodová takřka rodinná atmosféra, pramenící z faktu, že zhruba dvě třetiny členů už spolu jezdí 20 let a více. V duchu tradic se klub pravidelně schází každý první čtvrtek v měsíci. Přes snahy o likvidaci klubu v totalitních dobách se nikdy nepodařilo jeho činnost zcela zadusit. A protože v roce 1978 zanikl H-DC San Francisco – do té doby nejstarší H-D klub – převzal H-DC Praha jeho prvenství a je tak nejstarším H-D klubem na světě. Kolébka motocyklů H-D tedy přišla o primát a my máme v Čechách světovou raritu.

 

Harley-Davidson Club Prague is the oldest existing Harley-Davidson club in the world. Impulse for its establishing was in 1927 the marriage of a famous motorcycle racer B. Turek, who was also director of the company Tesárek, which used to import motorcycles H-D into  Czechoslovakia. 60 drivers on H-D came to accompany him to altar and by the wedding reception there came out an idea of meeting together more often.

This idea took up and under support of the company Tesárek was the Motorclub  Harley-Davidson founded. Its members began to meet regularly and organize moto-trips. Home Office didn´t register the Motorclub H-D because of formal lack. In that time came the club to realize, that with its activity it´s overmuch bound with the general importer, that strictly speaking, uses the club only for interests of its commercial activities.

In this sense were also remade the statutes, which were registered by the Home Office and at the General meeting on the 25 th February 1928 was the Harley Club Prague (HCP) founded.

The club concentrated on the sport motorcycle  activity, organized trips, schoolings in the drive practice, lectures about motorcycle contruction, social evenings, published a club magazine, cooperated with other czech motorclubs and foreign H-D clubs and it organized common drives and sport actions with them. To a speciality became moto-tournaments, supplemented by demonstrations of motorcycle acrobatics. To a rule became common meetings on Thursdays – this tradition has lasted till today.

The HCP started as the first motorcycle club in Czechoslovakia to organize the Opening of the motorcycle season with common drive to Poděbrady – this tradition was reestablished in 1998. In 1929 the HCP initiated building of the Federation of European Harley clubs. The realization of this intention wasn´t managed to implement and the company was founded only 60 years later.

After the first year had the HCP 150 members. Already in that time were the H-D motorcycles relative expensive goods – for the price of 1 motorcycle it was possible to buy a smaller house. It complied also with the club structure – the majority of members originated from businnes circles.

The HCP was from its founding till the outbreak of the World War II. the biggest and the most active motorclub on the territory of Czechoslovakia. In that time it noticeably contributed to popularization of the brand H-D and motorcycles at all. H-D machines started to be used by the Czech army, police, financial protection and even the taxi services.

After declaration of  the Protectorate in 1939 was the club activity forbidden and also the motorcycles import  left off. During the war was the petrol assigned only to the army, police and doctors – for civilian it was unavailable. In spite of it met the HCP members hereafter secretly in restaurants and on tourist trips.

Occupation offices confiscated cars and motorcycles for the army and because of it took the HCP members their machines into parts, made them immobile or hid  them. In spite of it were many H-D motorcycles confiscated. This was one of the reasons, why after the ending of the World War II. and activity relegalization, were in the club only 10 % of its pre-war members left. After 1945 it came to organization changes and it was renamed to Harley UNRRA club.

The reason for the name change was the fact, that the majority of members got their motorcycles after the war from the stores of the organization UNRRA (Organization for the help to war-affected countries) in Pilsen. By this institution were over 600 H-D motorcycles sold in Czechoslovakia, mostly the models WLA and WLC. This were mostly machines used on the front and only a small percent of them were new motorcycles.

The club was stepwise reestablishing its pre-war activities. The common holidays on motorcycles were also organized. Reunions, as known from nowadays, didn´t exist. The people made, in that time popular one-day trips, where participated about 100 motorcycles. But it lasted only till the communist takeover in 1948. The club had to change because of political reasons its name to today´s Harley-Davidson Club Prague (HDCP), because the abreviation UNRRA in its after-war name reminded too much of the generous american help to our country and it didn´t befit the „comrades“ ideologically at all.

Fears of the communist secret police leaded the club to activity inhibition. In that sombre time met the club members secretly in restaurants and on tourist trips again. The trips on motorcycles were organized minimally and people were driving in small groups, not to attract attention uselessly.

In order not ti liquidate the club, was the HDC Prague in the 50-th years forced to join the militant organization Svazarm. By this way it was classed into the „united greyness“ of so-called National front under pigeons aviculturists, philatelists and gardeners, where it was as the for the regime politically dangerous group of people better to see and also under offices controll.

The atmosphere in the country began to liberate at the beginning of the 60-ties. In 1964 the HDCP managed to organize the first nationall rally in Seč near Chrudim, after the fashion of the western H-D clubs. The first international reunion was permitted by the offices even in 1967. It was carried out in Anin in Bohemian Forest and it was also visited by many drivers from Western Europe. The HDCP members had for the first time an opportunity to get view of the after-war H-D models including the legendary Electra Glide. This action, was even visited, though by mistake, the president of that time A. Novotný.

After 1968, this time after the invasion of russian occupating troops, was the club activity minimalized again. The members were followed by the secret police and on the club meeting then, under pressure of Svazarm, it came to absurd activities, such as throwing the gum grenade, target shooting etc. – and the results had to be reported to Svazarm. That way imagined the „comrades“ as an ideal motorclub activity.

In all that time, marked by the lack of spare parts, dispersed reunions and under unpleasantnesses the people still managed to keep the club alive.
In 1990, closely after the communist fall, the HDC Prague withdrew immediately from Svazarm. It resisted the temptation to unite henceforth under „protective wings“ of other covering organizations and started going its own independent way.

To ghost of a new time adapted the club statutes, began to establish closer contacts to other european H-D clubs – which was earlier impossible – and build its modern image.

Nowadays the HDCP organizes 3 big moto-reunions a year – in spring The First Mile, in summer The Czech Rally and in autumn The Last Mile – the reunions are so well known, that their names were stepwise accepted also by other czech clubs unifying other H-D owners. The HDCP also participates on realization of the Opening of moto-season by the drive Prague – Poděbrady in April and Biker-mass in May.

The club  has also its other activities – in 2003 it cooperated for example with National technical museum by the preparation of the exhibition 100 years of H-D. Nowadays has the HDCP approximately 250 members and comparing it to other european H-D clubs it ranges herewith to the middle-big ones.

The machine park of the HDCP members has nowadays a wide spektrum – from absolute historical pieces to the newest models. The HDCP Prague doesn´t associate only drivers from the capital, but it also has members from all republic areas and beyond them also foreign members, e.g. from Germany, Austria and Switzerland, but also from the USA.

In the club there´s free and easy family atmosphere, because more than two thirds of members have been driving together even for 20-30 years.
The members officially meet every first Thursday in the month.

In 1993 became the HDCP a member of prestigeous Federation of european HDC. Membership in this federation made the HDCP possible to organize in 2003, till that time the biggest moto-reunion in its history – Super Rally – the biggest european mega-reunion H-D, organized once a year in a directing country. The HDC  Prague was chosen under many parties concerned and as the first HDC of all time from the countries of previous eastern block.

The Super Rally in 2003 was an extraordinary important event, because it took part in the year of the 100th anniversary of establishing the Harley-Davidson factory and 75th anniversary of establishing of the HDC Prague. Complicated preparations lasted almost 3 years. With such a giant action didn´t have the HDCP till that time any experiences and even the conditions in czech economics and services didn´t reach standards and opportunities common in developed western countries.

The reunion lasted 6 days and organizing it was arranged by many hundreds people – club members, their family members, friends and members of other motoclubs, including the MC. To the Super Rally to České Budějovice came 9000 visitors on 7000 machines from all Europe and also from other continents. Such a big amount of H-D motorcycles experienced our country for the first time…

And in such way lasted the HDC Prague out, with good health till nowadays. Despite different pressings for its liquidation in totalitarian times they never suceeded in smotheingr the club activity completely. Thanks to that is the HDC Prague now the oldest existing H-D club in the world. It´s a world rarity, because there´s even any older H-D club in the USA – birthplace of the steel legend.

The HDCP became the oldest H-D club in 1978 after the ending of, till that time the oldest ones, from San Francisco.